Vedtægter for Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

 

Hent PDF med vedtægter

 

 

Vedtægter

 

§ 1.
FORENINGENS NAVN og HJEMSTED

Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING
Stiftet den 6. oktober 1863. 
Hjemsted: Kalundborg Kommune

§ 2.
FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.
MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland, under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. 
Foreningen er undergivet ovennævnte love og bestemmelser.

§ 4.
OPTAGELSE AF MEDLEMMER

 

Stk. 1         Som aktivt medlem kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nær- værende vedtægter.

Stk. 2         Som passivt medlem kan optages enhver.

Stk. 3         En person er medlem af foreningen, når vedkommende har betalt kontingent.

Stk. 4         Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det ude- lukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 5         Udmeldelse skal ske ved henvendelse til foreningens kasserer.

 

§ 5.
LEDELSE

Stk. 1         Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og formændene for de godkendte udvalg jævnfør § 6.
 

Stk. 2         Alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden og sekretæren er på valg ulige år, kassereren og næstformanden i lige år.

Stk. 3         En person, der er aktiv i een eller flere afdelinger, kan stemme i disse afdelinger, men kan kun være bestyrelses-/udvalgsmedlem i én afdeling.

Et bestyrelses-/udvalgsmedlem i Raklev G. og I. kan ikke samtidig varetage tillidsposter i anden idrætsforening med samme aktiviteter. Tvistighed omkring en tillidsposts omfang afgøres af bestyrelsen.

Stk. 4         Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, eller udøveren af forældremyndigheden for personer under 16 år. Formand og kasserer skal dog være myndige.

Stk. 5         Ved beslutninger og stemmelighed, som kræver afstemning, er formandens stemme afgørende.

 

§ 6.
AKTIVITETER

Stk. 1         Bestyrelsen kan godkende nedsættelse af udvalg for nye aktiviteter.

Stk. 2         En aktivitets ophør skal godkendes på generalforsamlingen. Ved ophør overgår dispositionsretten over samtlige aktivitetens ejendele til foreningen.

 

§ 7.
UDVALG

Stk. 1         For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændige aktivitetsområde, vælges et udvalg på 3 – 7 medlemmer.

Stk. 2         Udvalgets formand vælges for 2 år af gangen og indtræder i foreningens be- styrelse. Fodbold og gymnastik i lige år, håndbold og badminton i ulige år. Suppleant til bestyrelsen findes på førstkommende udvalgsmøde.

Stk. 3         Aktiviteterne afholder afdelingsmøde forud for generalforsamlingen, hvor man vælger formand og øvrige udvalgsmedlemmer samt suppleanter. Afdelingsmøder indkaldes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4         Udvalg kan nedsætte underudvalg.

Stk. 5         De forskellige udvalg skal føre referat af møder, som efterfølgende udsendes til samtlige udvalgsmedlemmer samt til foreningens bestyrelse.

Stk. 6         Formand, kasserer og sekretær fra bestyrelsen må deltage i udvalgsmøder - uden stemmeret.

Stk. 7         Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

 

§ 8.
KONTINGENT

Kontingent fastsættes af de respektive udvalg og godkendes af bestyrelsen.

 

§ 9.
FORPLIGTELSE

Stk. 1         Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2         Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent forpligtigelsen.

Stk. 3         Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4         Foreningen indhenter børneattester på alle ledere, instruktører og trænere ifølge gældende lov.

 

 

§ 10.
MYNDIGHED

 

Stk. 1         Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts og indkaldes ved opslag på foreningens område, på foreningens hjemmeside og/eller ved annoncering i den eller de aviser, som foreningen finder det fornødent, med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2         Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 3         For medlemmer under 16 år udøves stemmeretten af forældre myndighedens indehaver. 

Stk. 4         Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og der kan kun afgives en stemme pr. fremmødt person.

Stk. 5         På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal

   (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

                   Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 6         Der føres referat over vedtagne beslutninger.

 

§ 11.
GENERALFORSAMLINGEN

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.                Valg af dirigent

2.                Valg af stemmetællere

3.                Bestyrelsens beretning

                   a) Badmintonafdelingens beretning

                   b) Fodboldafdelingens beretning

                   c) Gymnastikafdelingens beretning

                   d) Håndboldafdelingens beretning

                   e) Strategi og fremtidsudvalgets beretning.

4.                Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.                Godkendelse af foreningens budget

6.                Behandling af indkomne forslag

7.               Valg:

                   a) Valg af formand (ulige år)

                   b) Valg af næstformand (lige år)

                   b) Valg af kasserer (lige år)

                   c) Valg af sekretær (ulige år)

                   d) Valg af bestyrelse

                                            Badminton og Håndbold - ulige år

                                            Fodbold og Gymnastik - lige år

                   e) Valg af 2 revisorer (vælges ulige og lige år)

                   f) Valg af revisorsuppleant (hvert år)

8.                Protokolføring af udvalgsmedlemmer

9.                Eventuelt

 

 

§ 12
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 150 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 13.
FORENINGEN TEGNES

Stk. 1         Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning under-skrives af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2         Ved almen korrespondance med specialforbund og organisationer tegner udvalgsformanden den respektive afdeling.

 

§ 14.
KONSTITUERING

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 3 Over for bestyrelsens og udvalgenes forhandlinger føres referat, der godkendes senest ved næste møde.

 

§ 15.
REGNSKAB

Stk. 1         Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 

§ 16.
ÆRESMEDLEMMER

Bestyrelsen udnævner æresmedlemmer.

 

§ 17.
OPLØSNING

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2 Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af landsdels- foreningen, skal den til denne aflevere herfra modtagne ejendele.

Stk 3 Udover det i § 17 stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Kalundborg Kommune.

Du kan nu læse sognebladet

 

Klik her og se det nyeste nummer af Sognebladet

Kontaktoplysninger:

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon: 59 50 85 00  -   CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet mail eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.