Vedtægter

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR RAKLEV GYMNASTIK & IDRÆTSFORENING & RØSNÆSHALLEN

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn : Støtteforeningen for Raklev Gymnastik- og Idrætsforening & Røsnæshallen Hjemsted : Raklev Sogn, Kalundborg Kommune, Region Sjælland Adresse : Elledevej 29, 4400 Kalundborg Stiftet : 27. januar 1972

§ 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at støtte de 2 foreninger (RGI & Røsnæshallen) efter bestyrelsens skøn – såvel økonomisk som på anden måde.

§ 3. OPTAGELSE AF MEDLEMMER Som medlemmer kan optages enhver, som vedkender sig nærværende vedtægter.

§ 4. BESTYRELSE Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Fra generalforsamling i 2020 til 2021 dog af 6 medlemmer. Formand på valg på generalforsamling ulige år – kassereren i lige år. Stk. 2 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Kun medlemmer af Støtteforeningen er valgbare.

§ 5. KONTINGENT Medlemskontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen.

§ 6. HÆFTELSE Stk. 1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser. Alene foreningen hæfter med dens formue. Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtigelsen (betaling). Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i i årets 1. kvartal. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale dagspresse. Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 2 Et medlemskontingent giver 1(én) stemme. Samme person kan kun afgive 1(én) stemme, og der kan alene stemmes ved personligt fremmøde.

§8. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Stk. 2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel flertal. Stk.3 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt. Stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol og underskrives af dirigenten. Stk. 5 Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan sagen ikke på ny forebringes på samme generalforsamling

§ 9 DAGSORDEN Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Kassererens beretning til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand eller kasserer – jvf. §4 stk.1 8. Valg af 2 eller 1 bestyrelsesmedlemmer – jvf. §4 stk.1 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 10. Valg af revisor 11. Valg af revisorsuppleanter 12. Eventuelt.

§10 EKSTRAORDINÆR GENERLAFORSAMLING Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som den ordinære.

§11 FORENINGEN TEGNES Foreningen tegnes ved underskift af formanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer efter fuldmagt fra bestyrelsen.

§12 KONSTITUERING Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde snarest – dog senest 14 dag efter generalforsamlingen. Stk. 2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte det findes fornødent, eller når 2(to) bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden modtager foreningens korrespondance og foranstalter denne besørget ved sekretærens hjælp. Stk. 3 Kassereren modtager alle indbetalinger og foretager udbetalinger. Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 (tre) medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende. Stk. 5 Sekretæren fører forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og over arrangementer o.l.

§ 13 Regnskab Stk. 1 Foreningens regnskabsår er: 1/1 – 31/12. Dog for 2008: 1/10-2007 til 31/12-2008. Stk. 2 Kassereren fører foreningens regnskab og sørger for, at foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling jf. §7 stk.1 og §8 stk.2

§ 15 REVISION På den ordinære generalforsamling vælges 1(2) revisor(er) for 2 år ad gangen og afgår Skiftevis hvert andet år.

§ 16 OPHÆVELSE AF FORENINGEN Foreningens ophør kan kun ske på en generalforsamling, såfremt der er flertal herfor. I tilfælde af foreningens ophør overgår foreningens midler med: 90% til Raklev Gymnastik- og Idrætsforening 10% til Den selvejende institution Røsnæshallen

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30.06.2020.

Du kan nu læse sognebladet

 

Klik her og se det nyeste nummer af Sognebladet

Kontaktoplysninger:

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon: 59 50 85 00  -   CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet mail eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.

Raklev Gymnastik og Idrætsforening (Raklev GI) er en af Vestsjællands største idrætsforeninger.
Raklev GI er stiftet i 1863 og derved også en af landets ældste idrætsforeninger. Vi har i mange år været en traditionel forening med gymnastik, badminton, håndbold, fodbold og folkedans. De seneste år er der kommet flere sportsgrene med, som det ses i menuen herover.
Vi har ca. 1400 medlemmer totalt.  Vi holder primært til i Røsnæshallen, hvor også foreningens kontor er beliggende. Pga. foreningens størrelse har vi dog fået haltimer i stort set alle haller i Kalundborg. 
Vi håber at se dig ved banerne eller i en af hallerne.   ​

Vi er også på facebook.